Remixin tekeminen

Remix-teosten tekemisessä ensimmänen vaihe on lähdemateriaalin kokoaminen Jo ennen aineiston yhdistämisen aloittamista, on syytä miettiä tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Tekijänoikeuslainsäädäntö rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksia yhdistellä tekijänoikeudella suojattuja teoksia (kuten musiikkia, elokuvia, valokuvia) remix-versioiksi.

Tekijänoikeuslainsäädännön lähtökohta on, että tekijällä on yksinoikeus määrätä tekijänoikeudella suojatusta materiaalista. Tekijä on voinut luovuttaa taloudelliset tekijänoikeudet edelleen uudelle oikeudenhaltijalle, joka voi olla esimerkiksi levy-yhtiö, tuotantoyhtiö tai televisiokanava. Taloudelliset tekijänoikeudet antavat lähtökohtaisesti yksinoikeuden luoda teoksesta kappaleita ja saattaa teos yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna.

Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmaisuasua. Sen sijaan teoksen taustalla oleva idea, juoni, periaate, tieto ja käsite jää tekijänoikeuden ulkopuolelle. Henkisen luomistyön avulla idealle, käsitteelle, periaatteelle, tiedolle tai juonelle tekijä voi antaa yksilöllisen muodon, joka saa tekijänoikeussuojaa.

Moraaliset oikeudet

Tekijänoikeuksiin kuuluvat myös moraaliset tekijänoikeudet, joita ovat isyysoikeus ja respektioikeus.

Isyysoikeus

Isyysoikeus vaatii tekijän ilmoittamista teoksen yhteydessä hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin.

Hyvä tapa riippuu teoslajista ja yhteydestä. Elokuvissa vakiintuneesti tekijät ilmoitetaan lopputeksteissä. Radiossa artisti kerrotaan usein ennen juontoa. Usein myös teoksen lähde kuuluu ilmoittaa samassa yhteydessä lisenssiehtojen mukaan tai kun hyödyntää lainmukaisia poikkeuksia.

Respektioikeus

Respektioikeus kieltää teoksen muuttamisen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei saa myöskään saattaa yleisön saataville tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Respektioikeus voi tuoda yllättäviä rajoitteita teosten muokkaukseen, vaikka lisenssi muuten sallisi muokkauksen, voi lisenssi rajoittaa muokkausta respektioikeuden perusteella.

Moraalisista oikeuksista luopuminen

Tekijä voi yksittäistapauksissa luopua isyysoikeudesta ja respektioikeudesta. Lisäksi on huomattava, että mikäli tekijä haluaa esiintyä nimettömänä tai nimimerkillä, tätä on kunnioitettava.

Respektioikeuden loukkauksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota teoslajin ominaispiirteisiin, alkuperäiseen esittämistapaan ja teoksen taiteelliseen arvoon ja merkitykseen. Kokonaisarvioinnin perusteella arvioidaan, loukkaako teoksen muuttaminen respektioikeutta.

Lisenssi ei aina riitä

Lisenssin antama muokkausoikeus ja lupa levittää teosta edelleen ei aina riitä remix-teoksen tekemiseen. Henkilöllä on usein oikeus määrätä nimensä ja kuvansa tai muun henkilön tunnistettavan tiedon käytöstä kaupallisesta käytöstä.

Yksityisyyden suojaa koskevat rajoitukset voivat myös rajoittaa teoksen käyttöä. Samoin erityisesti respektioikeus voi tuoda yllättäviä rajoitteita oikeuteen muokata teosta vapaasti.

Tekijänoikeus antaa suojaa itsenäisille ja omaperäisille teoksille

Tekijänoikeus antaa suojaa teoskynnyksen ylittäville teoksille. Teoksen täytyy olla itsenäinen ja omaperäinen saadakseen suojaa. Teoskynnys vaatimus ei ole erityisen korkea tekijänoikeuden ydinalueeseen kuuluvien teoslajien osalta. Sävellysteokset ja runot ylittävät teoskynnyksen varsin helposti.

Suojaa saavan teoksen osa voi jäädä teoskynnyksen alle, jos osa ei täytä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimusta. Osa sävelmistä on jo monta kertaa sävelletty, tällaisen usein sävelletyn sävelmän ei katsottu ylittävän teoskynnystä tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2017:11.

Melko lyhytkin teoksen osa voidaan kuitenkin katsoa ylittävän teoskynnyksen. Artikkelissa Teoksen osan tekijänoikeussuoja ja Infopaq-ratkaisu (C-5/08) käydään läpi teosten osien samaa tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeussuojan ulkopuolelle jäävät osat ovat lähtökohtaisesti remix-teoksen tekijän vapaasti hyödynnettävissä. Oikeudellisesti on kuitenkin haastavaa määrittää mitään nyrkkisääntöjä, joiden perusteella suojaa saamattomat osat olisi helppo tunnistaa.

Teoksen osan pituus korreloi osittain suojan saamisen kanssa, mutta joskus yllättävän lyhytkin osa voidaan katsoa ylittävän teoskynnyksen. Arviointi vaatii tapauskohtaista harkintaa.

Oikeudellinen riski suojatun teoksen osan sisällyttämiseen remix-teokseen kasvaa sen mukaan, mitä pidemmistä ja keskeisimmistä osista on kyse. Lisäksi on huomattava, että lähioikeudet voivat rajoittaa tekijänoikeussuojaa vaille jäävien äänitteiden ja tallenteiden käyttöä.

Public domain -teosten hyödyntäminen remix-teoksissa

Tekijänoikeussuoja on voimassa rajoitetun ajan. Pääsääntöisesti teos on suojattu tekijänoikeudella 70 vuotta viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta. Jos teoksen tekemiseen on osallistunut useita tekijöitä, suoja-ajan laskemisen kannalta merkittävää on viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuosi.

Suoja-ajan päättymisen jälkeen teos päätyy public domain-teokseksi, joita voi vapaasti hyödyntää remix-teosten tekemisessä. Teos voi myös muista syistä olla public domain -teos.

Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun teoksen on tehnyt eläin. Artikkelissa Teoksen suoja-ala ja suoja-ajan laskeminen käydään läpi, milloin teos on vapaasti hyödynnettävä public domain -teos.

Riittävä lähdeteoksen muokkaaminen katkaisee yhteyden alkuperäiseen teokseen

Tekijänoikeus koskee teosta sekä muuttumattomana ja muutettuna. Toiseen teoslajiin muuttaminenkaan ei katkaise alkuperäisen tekijän tekijänoikeutta, vaan tekijänoikeus ikään kuin säilyy muutetussa teoksessa.

Riittävä lähdeaineiston muokkaaminen voi kuitenkin katkaista yhteyden alkuperäiseen teokseen. Riittävä muokkaaminen voi tapahtua karkeasti jaoteltuna kahdella tavalla 1) lähdeaineistoa muutetaan niin paljon, että alkuperäinen teos ei ole tunnistettavissa, 2) remix-teoksen lopputuloksessa ilmenee parodiatarkoitus.

Artikkelissa Remix-teos – vapaa muunnelma vai jälkiperäinen teos? selostetaan itsenäisen ja epäitsenäisen muunnelman eroja. Parodia-sivustolla on käyty läpi tarkemmin parodiaan liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä.

Riittävän muuntelun rajanvedon tekemiseen saatetaan tarvita kyseisen teoslajin asiantuntijaa. Oikeudellinen riski pienenee sitä mukaan, mitä enemmän alkuperäistä teosta on muunneltu.

Sitaattioikeus voi sallia teoksen osan käyttämisen sellaisenaan

Sitaattioikeuden perusteella voi olla sallittua käyttää sellaisenaan suojatun teoksen osaa. Sitaattioikeus koskee kaikkia teoslajeja ja se on teknologianeutraali. Sitaatin käyttämiseen on kuitenkin varsin tiukat edellytykset, joita tyypillisen remix-teoksen on haastava täyttää.

Sitaatti edellyttää ensinnäkin asiallista syytä juuri tietyn teoksen käyttämiseen eli vetoamisfunktiota. Remix-teoksen ei voi sisällyttää sitaattia vain sillä perusteella, että teoksen ote sopii remix-teokseen.

Remix-teoksen pitäisi jollakin tavalla käsitellä kyseiseen teokseen liittyvää aihetta, jolloin sitaatti voisi havainnollistaa, taustoittaa tai selkiyttää aihetta. Sitaatin käyttö on enemmän perusteltua dokumentissa kuin tyypillisessä remix-teoksessa.

Sallitun sitaatin edellytyksiä on tarkemmin käsitelty artikkelissa: Milloin sitaatti on sallittu?. Arviointi on viime kädessä tapauskohtaista.

Lisenssi remix-teoksen tekemiseen

Alkuperäisen teoksen hyödyntäminen ja muokkaaminen on sallittua, mikäli siihen on hankittu asianmukainen lupa. Lisenssisopimuksilla tekijät voivat myöntää luvan muille käyttää teosta. Tekijöillä on lähtökohtaisesti yksinoikeus päättää luvan myöntämisestä tai epäämisestä tiettyyn tarkoitukseen.

Tarvittavien lupien määrä ja hinnat vaihtelevat. Tyypillisesti tunnettujen teosten lisenssien hinnat ovat korkeammat kuin vähemmän tunnettujen tai jo unohdettujen teosten. Remix-käyttöön on luotu myös valmista materiaalia, jota on julkaistu rojaltivapaana ja Creative Commons -lisenssillä.

Lisenssien hankkimisesta remix-teoksen tekemiseen lisää kerrotaan artikkelissa: Miten suojattuun teokseen on mahdollista hankkia lupa remix-tarkoitukseen?  Creative Commons -lisensoitujen teosten hyödyntämisestä lisää kerrotaan artikkelissa: Creative Commons -lisensoitujen teosten hyödyntäminen remix -teoksissa.

Lisensseissä huomiota on kiinnitettävä erityistä huomiota eri lisenssien yhteensopivuuteen. Lisenssien yhteensopivuusongelmat voivat estää koko remix-teoksen julkaisun.

Remix-teoksen julkaiseminen

Remix-teoksen jakaminen sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla tai esimerkiksi vertaisverkossa tarkoittaa teoksen yleisön saataviin saattamista. Yleisön saataviin saattaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin.

Mikäli remix-teos sisältää suojattujen teosten osia, joiden käyttö ei ole sallittu tekijänoikeuden poikkeusten tai rajoitusten perusteella, pitää teoksen jakamiseen olla lupa. Lupa voi olla peräisin yleisestä lisenssisopimuksesta tai suoraan teoksen tekijöiltä. Käyttöluvan pitää kattaa oikeus julkaista suojattu aineisto muutetussa muodossa remix-teoksen osana.

Ilman lupaa teoksen jakamiseen, teosta ei saa välittää yleisön saataviin. Läheisessä ystävä- tai perhepiirissä teoksen jakamista ei usein katsota yleisölle välittämiseksi. Piirin pitää olla kuitenkin tarkasti rajattu, eikä aineistoon saa olla pääsyä kenellä tahansa. Piiri ei saa siis olla liian laaja.

Ilman lupaa sellaisen remix-teoksen, joka sisältää oikeudettomasti suojatun teoksen otteita, yleisön saataviin saattaminen tarkoittaa tekijänoikeuden loukkausta. Loukkauksen seuraamuksia on käsitelty artikkelissa: Remix-teosten julkaisemisen riskit. Erityisesti mashup-teokset katsotaan usein tekijänoikeutta loukkaaviksi, ja levy-yhtiöt ovat puuttuneet niihin.

Sosiaalisessa mediassa remix-teoksen julkaiseminen

Sosiaalinen media on suosittu julkaisukanava remix-teoksille. Sosiaalisesta mediasta voi löytää paljon remix-teoksia osin siitä syystä, että muun muassa Yhdysvalloissa osa remix-teoksista voi olla sallittuja fair use -sääntelyn perusteella. Vastaavaa sääntelyä ei ole EU:ssa, eikä Suomessa voi vedota yhdysvaltalaiseen fair use -sääntelyyn.

Sosiaalisessa mediassa julkaistaan valtavia määriä käyttäjän luomia teoksia laillisesti ja laittomasti, eikä tekijänoikeusvalvonta ulotu kaikkialle. Oikeudenhaltijoilla on ollut vaikeuksia löytää loukkaavaa aineistoa valtavasta teosmassasta ja niistä vastuussa olevia henkilöitä nimimerkkien takaa.

Sosiaalisessa mediassa pätee kuitenkin samat tekijänoikeussäännöt kuin muuallakin. Oikeudettomasti julkaistuista teoksista voi joutua yhtä lailla vastuuseen.

Ilmoitus siitä, ettei omista teoksen tekijänoikeuksia, ei vapauta vastuusta. Lisää tubettajista ja tekijänoikeuksista löytyy artikkelista: Tubettaja ja tekijänoikeuslaki.

YouTube on maailman suosituin videonjakopalvelu, jossa julkaistaan valtavia määriä käyttäjän luomaa sisältöä. YouTube on ottanut käyttöön Content ID -sisällöntunnistusjärjestelmän.

Järjestelmän toimintaperiaatteeseen kannattaa tutustua ennen videoiden julkaisua palvelussa. Artikkelissa Sisällöntunnistus Content ID käydään läpi sisällöntunnistuksen toimintaperiaate.

Remix-teosten tekeminen usein tasapainottelua sallitun ja kielletyn käytön rajalla

Remix-teosten lailliseen tekemiseen ei voi antaa yksiselitteisiä ohjeita. Toisten tekemien teosten sisällyttämiseen liittyy lähes aina riskejä.

Edes public domain -sisällön käyttäminen ei ole täysin riskitöntä, koska public domain -merkintä voi perustua väärään tietoon. Aineiston käyttäjä on lopulta vastuussa oikeudettomasta käytöstä, vaikka hän olisi erehtynyt uskomaan väärää public domain -merkintää.

Lisenssisopimuksen rikkominen voi tarkoittaa tekijänoikeuden loukkausta. Moraaliset oikeudet voivat vaikeuttaa lisenssisopimuksen tulkintaa. Lisäksi muun muassa toisen henkilön kuvan käyttäminen kaupalliseen tarkoitukseen vaatii usein erillisen luvan. Eri lisenssien yhdistäminen voi tuoda haasteita.

Tekijänoikeuskysymyksiin kannattaa kiinnittää huomiota jo aineistoa kootessa. Mitään takeita luvan saamiseen myöhemmin ei ole.