Remix-teosten julkaisemisen riskit

Remix-teosten julkaisemiseen liittyy olennaisia riskejä. Jos remix-teoksia tekee ammattimaisesti, luvat on oltava kunnossa jo teoksen tekohetkellä.

Omaksi iloksi vai suuremmalle yleisölle?

Remix-teoksia on mahdollista tehdä omaksi iloksi, mutta niiden jakaminen laajemmalle yleisölle voi tuoda enemmän iloa. Jakamisen ilo voi kääntyä, mikäli alkuperäisen teoksen tekijä puuttuu tekijänoikeuden loukkaukseen.

Remix-teosten tekijät joutuvat tasapainottelemaan usein tekijänoikeussuojan harmaalla alueella. Sallitun ja kielletyn käytön rajat eivät ole tarkkarajaisia, joten täyttä varmuutta remix-teoksen laillisuudesta voi olla vaikea saada.

Yksityinen kopiointi sallii kuluttajille teosten kopioinnin

Tekijänoikeuslaissa on tehty kuluttajien hyväksi poikkeus säännöstä, jonka mukaan kappaleen valmistaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin. Kuluttaja-asemassa olevalla teosten käyttäjällä on yksityisen kopioinnin poikkeuksen perusteella lupa tehdä julkistetusta teoksesta muutama kappale yksityiseen käyttöön, joka on yleensä katsottu tarkoittavan 2–4 kappaletta.

Tekijänoikeuslain 12 §:n 1 momentin mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Läheisen ystäväpiirin sisällä kopiointi

Yksityisenä käyttönä pidetään perheen tai läheisen ystäväpiirin sisällä tapahtuvaa kopiointia. Yksityisen kopioinnin säännön perusteella teoksen kopion saa antaa edelleen lähipiiriin kuuluvalle henkilölle. Säännös ei salli teoksen asettamista julkisesti saataville, vaikka kohdeyleisön todellinen määrä jäisi muutamaan henkilöön. Pelkästään se mahdollisuus, että yleisöllä olisi ollut mahdollisuus saada teos saataville, sulkee pois yksityisen kopioinnin säännön soveltamisen.

Korkein oikeus on linjannut yksityisen piirin rajoja ennakkoratkaisussa KKO:1987:16. Ratkaisun mukaan 20 kopion valmistamista pakinasta ja niistä suurimman osan levittäminen yleisön keskuuteen ei ollut sallittua yksityisen kopioinnin perusteella.

DJ-luvat

Yksityinen kopioinnin poikkeus ei koske ansiotoimintaa tai opetusta. Ansiotoiminnaksi voidaan katsoa muun muassa DJ, joka tekee yhdenkin keikan. DJ tarvitsee kappaleiden kopiointiin luvan Teostolta ja Gramexilta. Musiikkiluvat palvelussa on myynnissä DJ-lupia. DJ-luvilla on kuitenkin rajoitteensa. Ne vaativat lisäksi, että keikkapaikassa on Teostolta ja Gramexilta lupa julkista esittämistä varten. DJ-lupa antaa oikeuden tehdä ansiotoiminnassa kappaleita musiikkiteoksista ja käyttää julkisesti yksityiseen käyttöön lisenssiehdoilla rajoitettuja kappaleita.

DJ-lupa ei anna oikeutta muunnella teoksia tai äänitteitä. Lupa teosten muunteluun on hankittava erikseen suoraan tekijöiltä tai niiden edustajilta. Lupa ei salli myöskään kappaleiden julkaisua esim. sosiaalisessa mediassa.

Laillisen lähteen vaatimus

Yksityisen kopioinnin poikkeus koskee kopiointia vain laillisesta lähteestä. Alkuperäisen teoksen täytyy olla laillinen versio teoksesta. Säännös ei edellytä, että kopioijan pitäisi omistaa teoskappale, josta hän tekee kopion. Teoskappale voi olla myös lainassa esim. kirjastosta tai ystävältä. Alkuperäisen kappaleen saa myös myydä kopioinnin jälkeen pois. Sen sijaan kopioiden myynti ei ole sallittua.

Yksityistä kopiointia varten ei ole lupaa kiertää mahdollista tehokasta teknistä toimenpidettä, jolla teosta suojataan. Tehokas tekninen toimenpide on tarkoitettu tavanomaisessa käytössä estämään tai rajoittamaan teoksen kopiointia.

Vaatimus laillisesta lähteestä ja tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen kiellosta ilmaistaan tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentissa seuraavasti:

Tässä luvussa säädetyn tekijänoikeuden rajoituksen nojalla ei saa valmistaa kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a §:n 1 momentin vastaisesti kierretty.

Digitaalinen kopiointi on sallittua

Yksityisen kopioinnin säännös on teknologianeutraali eli se koskee sekä analogisesti että digitaalisesti tehtäviä kopioita. Säännös sallii teoskappaleen kopioinnin kokonaisuudessaan.

Tekijänoikeuden rajoittaminen edellyttää, että tekijät saavat korvauksen teosten käytöstä. Suomessa tekijöiden korvaukset yksityisesti kopioinnista on järjestetty valtion budjetista maksettavalla hyvitysmaksulla.

Remix-teoksen jakaminen

Tekijänoikeudella suojatun teoksen jakaminen ystäväpiirin ulkopuolelle vaatii tekijänoikeuden haltijan luvan. Tavanomaiset lisenssit eivät salli teoksen jakamista tai muuttamista. Remix-teoksen tekijä tarvitsee nimenomaisen luvan sekä muuttamiseen että jakamiseen. Nimenomaista lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos

Sosiaalisessa mediassa jakaminen voi johtaa vastuuseen

Remix-teoksen sisältäessä tekijänoikeutta loukkaavaa materiaalia, voi pelkkä suojatun teoksen jakaminen sosiaalisen median tilillä johtaa vastuuseen tekijänoikeuden loukkauksesta. Tekijänoikeuden loukkaus voi olla kyseessä, vaikka julkaisu ei ole ehtinyt saada yleisöä. Olennaista on, että se on ollut yleisön saatavilla.

Osa sosiaalisen median palveluista käyttävät sisällöntunnistusta tekijänoikeuden loukkausten torjuntaan. Sisällöntunnistus voi havaita yhtäläisyyksiä remix-teoksessa alkuperäiseen teokseen, jolloin remix-teos saatetaan estää tai kaupallistaa. Sisällöntunnistus ei aina erota sallittua käyttöä tekijänoikeuden loukkauksesta.

Remix-teoksen julkaiseminen Creative Commons -lisenssillä

Remix-teoksen sisältäessä tekijänoikeuden alaista materiaalia, sen edelleen lisensointi mahdollisuudet riippuvat alkuperäisten teosten lisensseistä. Osa Creative Commons -lisensseistä voi edellyttää muutettujen versioiden lisensointia samalla lisenssillä. Toisaalta useat maksulliset lisenssit eivät nimenomaisesti salli edelleen lisensointia.

Jo remix-teoksen luomisvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota eri lisenssien yhteensopivuuteen. Lisenssien yhteensopivuusongelmat voivat estää koko remix-teoksen julkaisun.

Mikäli remix-teoksen julkaisee lisenssiehtojen vastaisesti edelleen, voivat tekijänoikeudelliset korvaukset moninkertaistua. Esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä julkaistun remix-teoksen sisältäessä aineistoa, jonka edelleen lisensointi on kiellettyä, voi remix-teoksen tehneelle syntyä merkittävä korvausvastuu. Remix-teoksen tekijä joutua vastuuseen osaltaan myös loukkauksista, joita muut käyttäjät ovat tehneet käyttäessään tekijänoikeudella suojattua aineistoa Creative Commons -lisenssin perusteella.

Tekijänoikeuden loukkauksen seuraamukset

Tekijänoikeuden loukkauksesta voi olla siviilioikeudellisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia tekijänoikeuden loukkaukseen osallistuneille. Siviilioikeudelliset seuraamukset tarkoittavat velvollisuutta maksaa taloudellista korvausta tekijänoikeudella suojatun teoksen oikeudettomasta käytöstä.

Tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa säädetään ns. kohtuullisesta hyvityksestä.

Joka vastoin tekijänoikeuslakia tai 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä käyttää teosta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Vastoin lakia tapahtuvasta teoksen kappaleen valmistamisesta yksityistä käyttöä varten on hyvitysvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että kappaleen valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tätä lakia.

Kohtuullisen hyvityksen tulee kattaa loukkaavan käytön hinta, jonka loukkaajan olisi tullut maksaa käytöstä, jos hän olisi hankkinut asianmukaisesti luvan teoksen käyttöön. Kohtuullisen hyvityksen ei ole tarkoitus olla rangaistusluonteinen, vaikka hyvityksen kohtuullisuutta arvioidaan teoksen tekijän näkökulmasta.

Korvaus muusta vahingosta

Jos tekijänoikeuden loukkaus on ollut tahallinen tai tuottamuksellinen, seuraa tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaan velvollisuus maksaa korvausta myös muusta menetyksestä.

Jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

Korvaus muusta menetyksestä voi pitää sisällään valvontakuluja ja tekijänoikeuden haltijan lakimiehen palkkioita. Oikeuskäytännössä kohtuullisen hyvityksen ja muun korvauksen määrät ovat vaihdelleet merkittävästi tapauskohtaisesti. Jos asian selvittäminen etenee oikeuteen, korvausten lisäksi hävinnyt osapuoli voi joutua maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Rikosoikeudellisista seuraamuksista säädetään tekijänoikeuslain 56 a §:ssä (tekijänoikeusrikkomus) ja rikoslain 49 luvun 1 §:ssä (tekijänoikeusrikos). Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää törkeää huolimattomuutta.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnon pyytäminen

Epäselvissä tulkinnallisissa tilanteissa on mahdollista pyytää tekijänoikeusneuvoston lausuntoa asiasta. Lausunnon pyytäminen ei vaadi juridista asiantuntemusta tai henkilökohtaista intressiä asiassa. Käytännössä lausuntopyyntö kannattaa laatia huolella ja seikkaperäisesti, että tekijänoikeusneuvosto pystyy ottamaan kantaa asiaan. Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ovat suositusluonteisia, mutta käytännössä tuomioistuin on noudattanut usein lausuntoja.