Milloin sitaatti on sallittu?

Suomalaisessa lainsäädännössä ei ole poikkeusta, joka suoraan sallisi remix-teosten tekemisen edes ei-kaupalliseen käyttöön. Remix-teokset perustuvat aiempien teosten uudelleen yhdistämiseen uudeksi teokseksi, mikä lähtökohtaisesti vaatii alkuperäisten teosten tekijöiden luvan. Aiempien suojattujen teosten hyödyntämisessä on kuitenkin tietyissä rajoissa mahdollista soveltaa tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia.

Mikä on sitaatti?

Sitaatti on merkittävä tekijänoikeuden rajoitus, joka sallii edellytysten täyttyessä käyttää tekijänoikeudella suojattua teosta toisessa teoksessa. Sitaatti tunnetaan myös lainausoikeuden nimellä. Lainaus voi olla joko sanatarkka tai lainattavaa aineistoa voidaan referoida tai selostaa merkityksettömin muutoksin.

Mikäli sitaatin edellytykset täyttyvät, lainattavaa teosta on mahdollista hyödyntää maksutta uudessa teoksessa. Sitaatin käyttäminen ei vaadi myöskään yhteydenottoa lainattavan teoksen tekijään tai tekijänoikeuden haltijaan.

Sitaattioikeus (Tekijänoikeuslain 22 §)

Tekijänoikeuslain 22 §:ssä säädetään sitaatista. Pykälässä asetetaan perusedellytykset sitaatin käyttämiseen.

Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Perusedellytyksiä siteeraukselle on kolme.

  1. Lainattavan teoksen täytyy olla julkistettu. Toisin sanoen sen täytyy olla tekijänoikeuden haltijan luvalla saatettu yleisön saataville.
  1. Siteerauksen on oltava hyvän tavan mukainen. Hyvä tapa on vakiintunut käytäntö, joka saa sisältönsä muun muassa oikeuskäytännöstä.
  2. Lainaus on toteutettava tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lainauksen tarkoitus määrittää sallitun pituuden siteeraukselle.

Oikeuskirjallisuus, lain esityöt ja oikeuskäytäntö on tarkentanut perusedellytysten merkitystä. Yhdessä tekijänoikeus 22 §:n kanssa ne muodostavat vakiintuneen käsityksen sallitusta siteerauksesta. Sallitun sitaatin rajat eivät ole kuitenkaan tarkkarajaisia.

Teoksen on oltava julkistettu

Teos katsotaan olevan julkistettu, mikäli teos on julkistettu tai julkaistu niin, että se on saatettu luvan kanssa yleisön saataville. Tämän vaatimuksen täyttää esimerkiksi teoksen julkaiseminen sosiaalisessa mediassa, lehdistössä tai julkisella verkkosivulla. Sen sijaan yksityiseksi viestiksi tarkoitettua teosta ei katsota julkistetuksi. Esimerkiksi Whatsapp-viestillä lähetettyä teosta tietylle vastaanottajalle ei katsota julkistetuksi.

Siteerauksen on oltava hyvän tavan mukainen

Sitaattioikeuden käyttämiseen liittyy olennaisia rajoitteita. Yksi rajoite on, että teoksen otetta ei saa muuttaa enempää kuin tarkoitus vaatii. Muuttaminen on sallittua vain sellaisissa rajoissa, että siteerauksen toteuttaminen on mahdollista tarkoituksenmukaisesti. Teoksen vääristeleminen on kielletty, mutta esimerkiksi teoksen kääntäminen voidaan katsoa sallituksi muuttamiseksi.

Teosta ei ole usein tarkoituksenmukaista siteerata kokonaan. Tällöin nousee esiin kysymys otteen rajaamisesta. Olennaista on, että otetta ei saa muuttaa tai lyhentää siten, että sen merkitys muuttuu sisällöltään tai tyyliltään.

Siteeraus on sisällytettävä teokseen niin, että se on erotettavissa muusta materiaalista. Siteerausta ei häivyttää muun materiaalin sekaan.

Hyvän tavan mukaisuus asettaa merkittävän haasteen siteeraukseen vetoamiselle remix-teoksissa. Remix-teoksissa teoksen muuttaminen on tyypillistä. Lisäksi useiden remix-teosten tarkoitus on häivyttää lähdeaineisto muun aineiston sekaan. Useissa tapauksissa remix-teosten sovittaminen yhteen siteerausoikeuden hyvän tavan mukaisuuden edellytyksen kanssa vaatisi käsitteen venyttämistä.  

Tekijän nimi ja lähde on mainittava

Tekijänoikeuslain siteerausta koskevassa pykälässä ei suoraan mainita, että tekijän nimi ja lähde on mainittava aina tarkoituksenmukaisesti siteerauksen yhteydessä. Vaatimus tekijän nimen ja lähteen ilmoittamiseen käy ilmi tekijänoikeuslain 3 §:ästä ja 11 §:n 2 momentista.

Tekijän nimi ja lähde on ilmoitettava tarkoituksenmukaisella tavalla, joka tarkoittaa niiden ilmoittamista luontevalla tavalla siteerauksen yhteydessä. Luontevaa tapaa ei ole täsmennetty tarkemmin, mutta monilla aloilla on vakiintuneita käytäntöjä, miten sitaatista on ilmoitettava. Tekijän nimeä tai lähdettä ei tarvitse ilmoittaa, mikäli se on mahdotonta. Mahdottomuuteen tulee suhtautua suppeasti siten, että sillä viitataan todennäköisesti vain tilanteisiin, joissa tekijän nimeä ei ole saatavilla, tosin sanoen tekijä haluaa pysyä anonyyminä.

Musiikin äänitallenteen osalta siteerauksen yhteydessä on mainittava sävellysteoksen tietojen lisäksi, esittäjän ja äänitallenteeseen muuten liittyvien tekijöiden tiedot (ks. TN 1997:7).

Siteerauksella täytyy olla asiallinen yhteys eli siteerausfunktio on oltava

Siteerauksen on havainnollistetava, taustoitettava tai selkeytettävä teosta, johon siteeraus sisällytetään. Sen sijaan muun muassa kuvitus-, viihdyttämis- tai elävöittämistarkoituksessa sitaattia ei sallita.

Kohdeteoksessa täytyy olla sellaista sisältöä, jolla on yhteys siihen teokseen, jota siteerataan. Siteerattavan teoksen on nimenomaisesti liityttävä kohdeteokseen, jotta kyseisen sitaatin käyttäminen on sallittua.

Asiallinen yhteys ei kuitenkaan vaadi, että sitaattia on käsiteltävä positiivisessa valossa. Sitaattia on yhtälailla mahdollista käsitellä neutraalisti tai negatiivisesti analysoimalla.

Remix-teoksissa ei useinkaan ole erityistä syytä käyttää juuri tiettyä teosta. Jos tällainen syy on kuitenkin olemassa, sitaatti voi olla mahdollista. Remix-teoksessa on tällöin jollain tavalla käsiteltävä kyseistä teosta tai sen aihepiiriä, jotta sitaatilla voi olla havainnollistettava, selostava tai selkeyttävä tarkoitus. Siteerauksen ollakseen sallittu, sen tulee auttaa tekijää henkisessä luomistyössä (Kivimäki). Musiikkiteoksien lainausten osalta edellytys voidaan katsoa tapahtuvan eräänlaisena teosten välisenä vuoropuheluna, joka voi ilmetä vastakkainasetteluna, kunnianosoituksena tai muulla tavoin (Szpunar). Mikäli lainaus sekoittuu remix-teokseen, tällaista vuoropuhelua ei voida katsoa tapahtuvan. Lähtökohtaisesti sitaattioikeudella on haastavaa oikeuttaa lainausten ottamista remix-teoksiin.

Asiayhteyden puuttuminen on yleinen syy, miksi siteerausta ei katsota sallituksi. Näin on katsottu lausunnossa TN 2011:13.

Sallittu sitaatin pituus

Sallitun sitaatin pituus herättää usein hämmennystä, koska vakiintuneita nyrkkisääntöjä sitaatin sallitusta pituudesta ei ole. Sitaatin sallittu pituus riippuu yhteydestä, jossa sitaattia käytetään ja sitaatin tarkoituksesta.

Vaikka mitään nyrkkisääntöä ei ole, väärinkäsityksiä sallitun sitaatin pituudesta liikkuu. Neljän tahdin tai alle 30 sekunnin säännöt musiikin lainaamisessa eivät saa tukea oikeuskäytännöstä. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 1997:9 katsottiin, että alle 30 sekunnin musiikkikappaleen otteet eivät olleet kyseisessä tapauksessa sallittuja sitaatteja. Sallitun sitaatin pituutta ei voi määrittää mekaanisesti laskemalla.

Sitaatin liiallinen pituus on usein sitaatin ongelmana. Toisaalta sitaatti ei saa olla niin lyhyt, että se antaisi vääristyneen kuvan.

Elokuvan osalta sallituksi pituudeksi on yleensä katsottu korkeintaan muutaman sekunnin välähdykset, näin muun muassa tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 1989:15. Digitaalisessa muodossa olevien sitaattien pituus ei saa tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 1996:13 mukaan ylittää sitä, mitä analogisessa ympäristössä katsotaan sallituksi pituudeksi.

Teos ei saa koostua kokonaan sitaateista. Yhteensä teoksen sisältämät sitaatit on oltava tasapainoisessa suhteessa muuhun sisältöön.

Toinen teos esikuvana vai toisen teoksen lainaaminen?

Toista teosta voi käyttää esikuvana ilman, että kyseessä olisi lainaaminen. Esikuvana käyttöä on esimerkiksi matkia tyylisuuntausta. Toinen teos voi inspiroida tekemään myös uudenlaisen teoksen, jossa on samankaltainen idea taustalla, mutta ilmaisuasu on eri.

Tekijänoikeuden tarkoitus ei ole suojata ideaa, vaan tekijän luovaa ilmaisua. Tekijänoikeussäännöt eivät estä esimerkiksi toteuttamasta internetissä kiertävää haastetta itse. Toisin sanoen kuka vaan voi kuvata oman versionsa videosta, jossa kaataa vettä itsensä päälle, tekijänoikeussuojan rajoittamatta.

Remix-teoksissa on kyse toisten teosten käyttämisestä lähdemateriaalina. Tällöin tekijänoikeudella suojattua aineistoa käytetään suoraan tai muuntaen. Toisen teoksen käyttäminen lähdemateriaalina voi olla sallittua siteerauksen perusteella Se edellyttää, että siteerauksella on asiallinen yhteys remix-teokseen ja siteerauksen sääntöjä on noudatettu.

Sitaattioikeus koskee kaikkia teoslajeja

Sitaattioikeuden soveltamista ei ole rajoitettu vain tiettyihin teoslajeihin, vaan sitaatin perusteella voi lainata kaikenlaisia teoksia esim. musiikkiteoksia, elokuvia, kirjoja ja valokuvia. Sitaattioikeus on voimassa sekä analogisessa että digitaalisessa ympäristössä.

Liikkuvan kuvan osalta esimerkiksi sallitusta siteeraamisesta voidaan esittää tekijänoikeusneuvoston lausunnon TN 2016:11 mukaista lyhyiden urheilukilpailujen otteiden sisällyttämistä dokumenttielokuvaan. Lainaukset olivat tapauksessa keskimäärin 10–20 sekuntia ja niitä oli yhteensä 48 sekuntia 14 minuutin 55 sekunnin dokumenttielokuvassa. Tapauksessa ei oltu kuitenkaan ilmoitettu lähdettä ja tekijän nimeä asianmukaisesti.

Tekijänoikeuden loukkaus?

Mikäli siteeraus ei täytä siteerauksen edellytyksiä, lainausta voidaan katsoa tekijänoikeuden loukkaukseksi. Jonkinlainen puute siteerauksessa, voi johtaa tekijänoikeuden loukkaukseen.

Varmista nämä ennen siteerausta

  • Älä siteeraa yksityisiä viestejä.
  • Harkitse sopivaa siteerauksen pituutta.
  • Siteerauksen on erotuttava muusta aineistosta.
  • Mainitse kaikkien keskeisten tekijöiden nimet ja teoksen lähde.
  • Lainauksella on oltava asiallinen yhteys teokseen, johon se on sisällytetty. Teoksen käyttö ei lähtökohtaisesti ole sallittua, jos teoksen voi korvata jollakin muulla vastaavalla teoksella. Käy vuoropuhelua siteerattavan teoksen kanssa.
  • Älä käytä siteerausta mainoksessa tai markkinoinnissa.
  • Siteerauksien kokonaismäärän on oltava kohtuullinen suhteessa teoksen laajuuteen.