Creative Commons -lisensoitujen teosten hyödyntäminen remix -teoksissa

Creative Commons -teokset tarjoavat paljon sisältöä remix-teosten tekijöille. Creative Commons ei tarkoita kuitenkaan, että teos olisi tekijänoikeudesta vapaa. Maksuttoman käytön edellytyksenä lisenssiä on noudettava tarkasti.

Creative Commons -lisenssit lyhyesti

Creative Common on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka on laatinut useita avoimia lisenssejä. Järjestön tarkoituksena on ollut edistää teosten jakamista ja uudelleen käyttöä lisäten näin luovuutta. Creative Commons -lisenssit toimivat oikeudellisena välineenä, joka tarjoaa tekijöille helpon tavan sallia teoksiensa uudelleenkäytön tekijän määrittelemien rajoitusten alaisena.

Creative Commons -lisensoitujen teosten lisenssin mukainen käyttö on maksutonta. Mikäli teosta käyttää lisenssin mukaisesti, käyttöä varten ei tarvitse käydä myöskään neuvotteluja tekijänoikeuden haltijan kanssa. Creative Commons -lisenssejä ei pidä sekoittaa tekijänoikeuksista luopumiseen – kyseessä on tekijänoikeuslisenssi. Creative Common -teosten hyödyntäminen remix-teoksissa edellyttää lisenssin tarkkaa noudattamista.

Creative Commons -lisenssejä on erilaisia

Creative Commons -lisenssejä on olemassa kirjava joukko, joista osa sallii teoksen muokkauksen. Lisensseillä teoksen tekijä ei luovu tekijänoikeuksistaan, mutta luovuttaa luvan teoksen lisenssiehtojen mukaiseen käyttöön ilman nimenomaista lupaa. Remix-teosten luojilla on selonottovelvollisuus hyödyntämiensä teoksien lisenssien ehdoista. Lisenssiehtojen noudattamatta jättäminen tahallaan tai epähuomiossa voi johtaa korvausvastuuseen tekijänoikeuden loukkauksesta.

Remix-teoksen luojan on tunnettava käyttämänsä aineiston lähde ja lisenssi, millä teos on julkaistu. Huomiota on kiinnitettävä eri lisenssiversioihin, joiden ehdot poikkeavat toisistaan. Creative Commons lisenssit on pyritty suunnittelemaan siten, että niitä voi hyödyntää ilman lakimiehen konsultointia lisenssiehdoista. Tämän takia lisensseissä käytetään kuvakkeita kuvaamaan lisenssin keskeisiä ehtoja.

Tarkistuslista Creative Commons teosten hyödyntämiseen remix-teoksissa:

Salliiko lisenssi muokkauksen?

Tekijänoikeuslainsäädännön lähtökohta on, että teosta ei saa muokata ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Tekijän yksinoikeuteen kuuluu oikeus määrätä teoksesta muutettuna ja muuttamattomana. Creative Commons -lisensseissä voidaan antaa suostumus teoksen edelleen muokkaukseen. Suostumus käy ilmi jo teoksen nimestä siten, että lisenssin nimessä ei ole mainintaa ND (NoDerivatives, suomeksi EiMuutoksia).

Mikäli lisenssi ei salli edelleen muokkausta, teosta on miltein mahdoton hyödyntää remix-teoksessa. Jos muokkaus on kielletty, teosta ei saa muun muassa lyhentää tai yhdistellä. Teokseen ei saa tehdä mitään huomattavaa muutosta. Remix-teoksen tekijä ei voi lisätä mitään elementtejä teokseen, eikä ottaa pois mitään elementtejä. Kokonaisuuden on säilyttävä muuttumattomana.

Mikäli teoksen muokkaus on kielletty, vaatii teoksen muokkaaminen erillisen lisenssin. Tekijänoikeuden haltijan kanssa on mahdollista neuvotella lisenssistä remix-teos käyttöön erikseen. Creative Commons -lisenssi ei rajoita teoksen käyttöä tekijänoikeuslain poikkeusten ja rajoitusten perusteella. Creative Commons -teoksia on mahdollista käyttää sitaattioikeuden ja vapaa muuntelu säännöksen perusteella samoin edellytyksin kuin muitakin teoksia.

Myös muut ehdot on huomioitava

Muokkauksen ollessa sallittu, remix-teoksen tekijän on kiinnitettävä huomiota lisenssin muihin ehtoihin. Tekijän nimen ja lähteen ilmoittamiseen teoksen muuttaminen vaikuttaa siten, että tekijätietojen yhteydessä on selvästi käytävä ilmi, että alkuperäistä teosta on muutettu. Lisäksi lisenssi voi vaatia edelleen muokatun version julkaisemista samalla lisenssillä. Tällaisen vaatimuksen taustalla on alkuperäisen tekijän halu lisätä vapaasti käytettävissä olevien teosten määrää.

Vaatimus edelleen lisenssoinnista voi olla vaikea yhteensovittaa muiden remix-teoksen lisenssien kanssa. Osa muista lisensseistä voi kieltää uudelleen lisensoinnin Creative Commons -lisenssillä. Tällöin remix-teoksen luojan on tehtävä valinta, minkä teoksen hän haluaa sisällyttää remix-teokseen. Vaihtoehtoisesti Creative Commons -lisenssin ehtoa voi yrittää neuvotella uudelleen alkuperäisen tekijän kanssa.

Salliiko lisenssi kaupallisen käytön?

Osa lisensseistä sallii käytön vain ei-kaupalliseen käyttöön. Kaupallisen ja ei-kaupallisen käytön rajanveto ei ole yksinkertainen mainoksia täynnä olevassa sosiaalisessa mediassa.

Ratkaisevaa ei ole saako remix-teoksen käyttäjä taloudellista hyötyä suoraan Creative Commons -lisensoitujen teosten käytöstä vai ei. Arvioinnissa kiinnitetään sen sijaan huomiota siihen yhteyteen, missä remix-teos on julkaistu.

Ei-kaupallista käyttöä on julkaista remix-teos henkilökohtaisessa blogissa, jossa ei ole mainoksia. Epäsuorasti remix-teoksen yhteydessä olevat mainoksetkin, voivat tarkoittaa, että käyttö on kaupallista.

Lisenssejä tulkitaan lähtökohtaisesti suppeasti

Lisenssiä tulkitaan suppeasti, jonka takia epäselvissä tapauksissa oikeus päätyy tyypillisesti alkuperäiselle teoksen tekijälle myönteiseen tulkintaan. Yksityisen henkilön ei-ansaintatarkoituksessa tapahtuva teoksen käyttö voidaan tulkita kaupalliseksi käytöksi, jos teos on julkaistu kaupalliseen käyttöön liittyvässä yhteydessä.

Mikäli lisenssissä rajoitetaan teoksen käyttöä vain kaupallisiin tarkoituksiin, on suotavaa ottaa yhteyttä tekijänoikeuden haltijaan ja hyväksyttää kyseinen käyttötarkoitus. Tekijöiden tarkoitus ei-kaupallisen ehdon asettamisessa on usein kieltää vain käyttö suoraan kaupallisessa käytössä. Tämän takia on todennäköistä, että tekijänoikeuden haltija suhtautuu myönteisesti teoksen yksityiseen käyttöön osittain kaupallisessa ympäristössä.

Mahdollista kaupallista käyttöä kannattaa ajatella myös pidemmällä tähtäimellä. Yhden ei-kaupallisen käytön kieltävän osan hyödyntäminen remix-teoksessa, voi estää koko remix-teoksen kaupallisen hyödyntämisen. Luvan kaupalliseen käyttöön voi yrittää hankkia myös teoksen julkaisemisen jälkeen, mutta mitään takeita luvan saamisesta ei ole.

Miten ilmoittaa tekijän nimi ja lähde?

Creative Commons lisenssien keskeisiin ehtoihin kuuluu tekijän nimen ja lähteen ilmoittaminen teoksen käytön yhteydessä. Ilmoittamiselle ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Ainoastaan CC0-lisensoiduissa teoksiassa tekijä on luopunut oikeudestaan tulla mainituksi teoksen yhteydessä. Kaikki muut Creative Commons -lisenssien versiot edellyttävät ilmoittamaan seuraavat asiat:

  1. teoksen tekijät ja muut nimettäväksi määritellyt tahot,
  1. tekijänoikeusmerkintä,
  1. merkintä ja linkki, joka viittaa käytettyyn Cretive Common -lisenssiversioon,
  2. merkintä, joka viittaa takuun rajoituslausekkeeseen, jos sellainen on,
  3. lisensoituun aineistoon viittaava linkki, mikäli tämä on kohtuullisesti toteutettavissa,
  4. muokatun teoksen osalta merkintä siitä, että olet muokannut teosta.

Lisenssin vaatimat merkinnät on tehtävä kohtuullisella tavalla. Se tarkoittaa, että merkintää ei voi piilottaa tai asettaa heikosti näkyväksi. Merkintää ei välttämättä tarvitse tehdä teoksen kohdalle, vaan voi olla riittävää tehdä vaadittavat merkinnät esimerkiksi teoksen loppuun.

Lisenssin rikkominen

Creative Commons -lisenssiehtojen rikkominen johtaa lisenssin raukeamiseen. Osa lisensseistä esim. CC BY 4.0 mahdollistaa teoksen käytön jatkamisen lisenssin raukeamisesta huolimatta, mikäli loukkaaja korjaa käytön lisenssin mukaiseksi 30 päivän sisällä lisenssin raukeamisesta. Ehto ei kuitenkaan rajoita lisenssin myöntäjän mahdollisuutta vaatia korvausta oikeudettomasta käytöstä ajalta, jolloin käyttö ei ole ollut lisenssin mukaista. Lisenssin raukeaminen tarkoittaa, että teoksen käyttäjä ei voi vedota Creative Commons -lisenssin ehtoihin.

Lyhytkin loukkaus voi perustaa vastuun, joten remix-teoksen tekijän kannattaa huolehtia, että kaikkia lisenssin ehtoja on noudatettu heti julkaisu hetkestä lukien. Mikäli tekijänoikeuden loukkaus on tapahtunut, seuraa loukkauksesta automaattisesti velvollisuus maksaa tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukainen kohtuullinen hyvitys tekijänoikeuden haltijalle.

Kohtuullisen hyvityksen lisäksi loukkaaja joutuu vastaamaan tahallisuuden tai tuottamuksen perusteella kaikesta muustakin menetyksestä tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaisesti. Tällaista muuta vahinkoa voivat olla valvontakustannukset ja oikeudenhaltijan käyttämän lakimiehen palkkiot. Teoksen käyttäjällä on selonottovelvollisuus teoksen lisenssiehdoista, joten tuottamus voidaan lähtökohtaisesti katsoa syntyvän, mikäli ehtoja on laiminlyöty.

Oikeudelliset riskit

Suurimmat oikeudelliset riskit Creative Commons -teosten käytössä remix-teoksissa liittyvät keskeisimpien lisenssiehtojen noudattamatta jättämiseen ja siihen, että teos on julkaistu alun perin väärällä lisenssillä. Käyttäjän on syytä pyrkiä varmistamaan teoksen alkuperäinen lähde ja tekijä ennen käyttöä. Valitettavasti kaikki Creative Commons -lisenssillä merkityt teokset eivät ole alkuperäisen tekijän suostumuksella lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. Tällaisissa tilanteissa Creative Commons -lisenssin noudattaminen ei estä vastuuta tekijänoikeuden loukkauksesta

Creative Commons -teosten oikeudenhaltijat voivat valvoa oikeuksiaan samoin kuin muiden lisenssien perusteella on mahdollista. Kohtuullinen hyvitys määritetään sen mukaan, mitä käyttöoikeus olisi maksanut, jos kyseiseen käyttötarkoitukseen olisi hankittu lisenssi. Kohtuullisen hyvityksen arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, että Creative Commons -lisenssin mukainen käyttö on maksutonta.